Støj på Giber Ringvej

De første biler kørte ud på Giber Ringvej d. 7. december 2022. Efterfølgende har naboer langs vejen følt sig generet af støj fra den nye ringvej.

Teknik og Miljø har fået foretaget støjmålinger på ti lokaliteter langs vejen. Målelokaliteterne er fordelt langs hele Giber Ringvej, ligesom nogle af stederne er medtaget efter ønske fra naboerne.

Der er ingen tvivl om, at støjen fra Giber Ringvej er en stor forandring for flere af naboerne, der tidligere har været vant til ro og naturens lyde. Jeg kan godt forstå, det fylder i hverdagen. Nu har vi fået foretaget støjmålingerne, der viser, at støjen på alle ti lokationer ligger på det niveau, vi forventede og har kommunikeret ud – og flere steder ligger støjen også markant under.
Trine Buus Karlsen, områdechef

På den måde bekræfter støjmålingerne de støjberegninger, der er lavet i forbindelse med projektet. Støjberegningerne er løbende blevet revurderet i projektet, hvis der er sket større ændringer. Blandt andet da strækningen fra Landevejen til Hovedvejen blev udvidet til tre spor.

Sådan er støjen dæmpet

Støj har været et stort emne i projektet, og flere tiltag er etableret for at minimere støjen.

Vi har haft en god dialog med blandt andet fællesrådene i området, hvor vi har haft fokus på at etablere støjtiltag de steder, hvor flest får gavn af det. Men vi kommer ikke uden om, at vejen vil støje.
Trine Buus Karlsen

Hele Giber Ringvej er anlagt med støjreducerende asfalt, der er etableret 16 støjvolde og opsat støjskærm langs Landevejen og 550 meter støjkassetter på autoværnet. Ligeledes er vejen sænket flere steder omkring Mårslet.

Teknisk Udvalg skal efter sommerferien drøfte vejstøj generelt og støjmålingerne langs Giber Ringvej.

Fakta

Resultat af støjmålingerne

Grænseværdien for støj i boligområder er 58 dB.

Måleadresse

Målt støj

Beregnet støj

Mustrupvej 55 53,5 dB 56-58 dB
Damgårdstoften 65 57,4 dB 56-58 dB
Tingskovvej 50 55,5 dB 56-58 dB
Nymarksvej 145 50,4 dB 56-58 dB
Trankær Mosevej 99 54 dB 54-56 dB
Ingerslevvej 72 54,7 dB 56-58 dB
Ingerslevvej 76 50,9 dB 50-52 dB
Beringvej 23 50,7 dB 56-58 dB
Nymarks Allé 216 41,1 dB 52-54 dB
Østergårdsparken 213 48,3 dB 56-58 dB


Hvordan er støjen målt?

Støjen er målt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.
Støjen er primært målt i myldretrafikken – morgen og eftermiddag. Målingerne er efterfølgende blevet korrigeret til den forventede årsdøgnstrafik (17.000 biler i døgnet mellem Oddervej og Landevejen og 15.000 biler i døgnet mellem Landevejen og Hovedvejen). De vil sige, at hvis der i myldretiden måles med flere biler/timen, så vil der skulle trække noget fra, da der kører flere biler/timen end det normale gennemsnitlige antal biler/time – og lægge noget til, hvis der kører færre biler. På den måde bliver målingerne et udtryk for et årsgennemsnit.


Hvad er forskellen på en støjberegning og en støjmåling?

Der er forskel på en støjberegning og en støjmåling. En støjberegning udregnes som et vægtet gennemsnit over hele året og hele døgnet. En støjberegning bruger data fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsens mange målinger af støj fra danske veje. Desuden tager støjberegninger højde for, at støj om natten er mere belastende end støj om dagen. Derfor vægter støj fra en bil om natten lige så meget som 10 biler om dagen.

Grunden til, at Aarhus Kommune foretager støjberegninger, er, at grænseværdier for støj er en middelværdi over hele året.

En støjmåling er i højere grad et øjebliksbillede, der korrigeres ud fra bl.a. hastighed og forventet trafik. Det er dog ikke et vægtet gennemsnit som støjberegningen, hvor flere faktorer indregnes.