To måneder efter åbningen af Giber Ringvej: Status på trafik, støj og fremtidigt arbejde

Onsdag d. 7. december 2022 klippede vi snoren til Giber Ringvej, og sidenhen har tusindvis brugt vejen dagligt. Det viser dugfriske trafiktællinger fra det nye år:

  • Ved Oddervej: Gennemsnitligt 4.800 køretøjer i døgnet i begge retninger
  • Ved Obstrupvej: Gennemsnitligt 5.200 køretøjer i døgnet i begge retninger
  • Ved Kølsmosevej: Gennemsnitligt 6.700 køretøjer i døgnet i begge retninger
  • Ved Hovedvejen: Gennemsnitligt 7.100 køretøjer i døgnet i begge retninger
Det er tydeligt at se, at trafikken stiger, jo længere vest på Giber Ringvej, vi kommer. Og det er som forventet, fordi flere og flere byer bliver koblet på. Det er meget sandsynligt, at trafikken vil stige yderligere i den vestlige ende, når motorvejstilslutningen bliver forbedret. Lige nu er der formentlig nogen, der kører uden om Torshøjvej
Carsten Thomsen, projektleder, Teknik og Miljø.

Trafiktællingerne viser også, at trafikken peaker i myldretiden om morgenen og eftermiddagen, hvilket understøtter, at flere bruger vejen som pendlervej til og fra arbejde. De fleste kører efter forholdene med en gennemsnitsfart mellem 70 og 83 km/t på målestationerne.  

I løbet af efteråret vil vi lave en samlet trafikanalyse af området, hvor vi - udover at måle på trafikken på Giber Ringvej - også måler på udvalgte veje i området for at se, hvordan trafikken har ændret sig. 

Vil du se, hvordan vi forventer, at trafikken stiger på Giber Ringvej, har vi regnet på trafikken i 2030. Se kortet her.

Hvad gør I ved støj fra vejen?

Mens nogle er blevet fri for tung og tæt trafik uden for deres hus, har andre fået en trafikeret vej i baghaven. Det har naturligt givet flere spørgsmål og henvendelser om støj.

Alle støjtiltag, der blev besluttet i forbindelse med VVM-redegørelsen, er etableret. Det er bl.a. støjvolde, sænkning af vejen og støjreducerende asfalt. Læs mere om tiltagene her.

På baggrund af flere henvendelser fra naboer er der fra politisk side et ønske om at få lavet støjmålinger. Teknisk og fagligt er det udforende, fordi støjgrænser og -niveauer forholder sig til støjberegninger. Og der er forskel på støjmålinger og støjberegninger.

En støjberegning udregnes som et vægtet gennemsnit over hele året og hele døgnet. En støjberegning bruger data fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsens mange målinger af støj fra danske veje. Desuden tager støjberegninger højde for, at støj om natten er mere belastende end støj om dagen. Derfor vægter støj fra en bil om natten lige så meget som 10 biler om dagen.  

Vi har løbende foretaget støjberegninger - både før og under anlægget af Giber Ringvej. Grunden til, at vi foretager støjberegninger, er, at grænseværdier for støj er en middelværdi over hele året.

Støjmålinger er en krævende og langvarig opgave, hvis de skal være et udtryk for det generelle støjniveau. Både vejret, tidspunktet på døgnet og andre støjkilder påvirker støjmålinger.

Lige nu er vi – sammen med en rådgiver – i gang med at se på, hvordan en støjmåling ved Giber Ringvej kan udføres. Den plan skal behandles af politikerne inden længe, hvor de skal tage stilling til, om der skal foretages støjmålinger, og hvordan de skal foretages. Det er også en politisk beslutning, om der skal udføres flere støjtiltag, end dem der allerede er udført.

Det sidste anlægsarbejde

Entreprenørens maskiner er stadig i området, hvor de blandt andet arbejder på arealerne uden for vejen og diverse mangler.

Giber Ringvejs forlængelse til henholdsvis Obstrupvej ved Mårslet og Beder Landevej mellem Beder og Malling mangler stadig det sidste arbejde. Blandt andet asfalt, der kræver mildere vejr. Hvis alt går vel, forventer vi, at de kan åbne i maj 2023.

Stien syd om Mårslet forventer vi, at vi kan tage første spadestik til i sommeren 2023, mens de næste etaper af stien bliver udført de kommende år.

Stien mellem Beder og Malling skal inden længes behandles af politikerne.