Stiprojektet udspringer af projektet for den kommende Giber Ringvej. Her er der helt bevidst fravalgt cykelstier langs vejen. I stedet bliver det eksisterende rekreative rutenet suppleret og opgraderet. Det gælder også enkelte strækninger på de landeveje, der, på grund af den nye vej, vil opleve en markant tilbagegang i antallet af bilister.

Den overordnede placering af stiforløbet fra Nymarksvej til Frøkærparken kan du se på billedet herunder, hvor der er angivet de forskellige delstrækninger. Tegningen er principiel og dermed med en vis usikkerhed, og der kan også fortsat ske mindre justeringer.

Se stiforløbet her

Når tidsplanen for anlægsarbejdet på de enkelte strækninger bliver kendt, vil du kunne se det her på siden og på vores mere overordnede tidsplan.

Se tidsplanen her 

Stiforløbet etableres som udgangspunkt med en bredde på mindst 2,5 meter, og med traditionel stibelysning.

Forløbet er endelig fastlagt, og der blev afholdt åstedsforretning i starten af december 2021. Forløbet følger det tracé, der var skitseret i VVM-redegørelsen, men er dog flyttes lidt længere mod syd, hvor det har været muligt. Strækningen krydser Tandervej, og da der på sigt kommer en del trafik på vejen, har det været nødvendigt at etablere en midterhelle for cyklisterne. Stien følger det naturlige terræn, bortset fra ved Nymarksvej, hvor der er en stigning op til broen. Ved Damgårdbæk kommer der en mindre nedgravning.

Det er forventningen, at byrådet træffer en ekspropriationsbeslutning efterår 2022, og anlægsarbejdet opstarter kort tid herefter.

Se en tegning af en del af strækningen her

Se en tegning af resten af delstrækning 1 her

Denne strækning går fra Mustrupvej til Tandervej. Strækningen afviger en del fra den principielle placering i VVM-redegørelsen, da den ikke var mulig at gennemføre. Der er i stedet valgt at udnytte de to eksisterende parallelle stiforløb igennem boligområdet.

Strækningen skal både sikre en god fremkommelighed, men samtidigt tage hensyn til lokalområdets nuværende anvendelse.

Imellem de nuværende to stiforløb løber Damgårdbæk. Det betyder, at der er et væsentligt naturhensyn, foruden trafiksikkerheden, der skal med i beregningerne. Den nødvendige afklaring har trukket ud, men der har i starten af 2022 været et øget fokus på at få placeringen endeligt afklaret. Den endelige afklaring fremgår af tegningen af Delstrækning 2.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke give et estimat på, hvornår selve anlægsarbejdet starter op på denne del, og særligt da vandløbet også skal restaureres, kan det give en del usikkerhed lidt endnu.

Se en tegning af delstrækning 2 her

Se et tværsnit af stierne her

Forløbet er afklaret, og vi har offentliggjort den endelige placering i juli 2022.

Stien skal på denne strækning igennem området ved Mårslet skole, hvor der i dag er fodboldbaner. Da der er store krav til fodboldbaner, både størrelse, afvanding, afstande og hegning, har det været en større udfordring at få plads til selve stiforløbet. Det er nu lykkedes, og der henstår derfor alene en afklaring for de private lodsejere, der vil skulle afgive jord til projektet. Når denne del er på plads, vil selve anlægsarbejdet kunne opstarte.

Arbejdet på denne strækning vil formentlig blive udsat til 2023/2024.

Forløbet er afklaret, og vi har offentliggjort den endelige placering i marts 2022.

Også på denne strækning har der været en grundejerforening, hvis interesser også har skulle indarbejdes, men dog med lang færre særlige hensyn og tilpasninger.

Vi har i samarbejde med en grundejerforening tilpasset forløbet og haft dialog om særlige hensyn.