Stiprojektet udspringer af Aarhus Kommunes cykelhandlingsplan, som skal få flere til at vælge cyklen ved at skabe et sammenhængende stisystem - herunder gode stiforbindelser fra oplandsbyerne i Aarhus. En af de forbindelser skal gå fra Malling til Aarhus, og cykelstien fra Malling til Beder er første step på strækningen til Aarhus.

Læs cykelhandlingsplanen her 

I cykelhandlingsplanen er der beskrevet en dobbeltrettet cykelsti langs Beder Landevej. På det grundlag er der udarbejdet et projekt med en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Beder Landevej. Stien og vejen adskilles med en skillerabat, som skal sørge for at adskille de bløde trafikanter og trafikken på vejen. For at kunne realisere projektet er det nødvendigt at erhverve private arealer langs med Beder Landevej. Derfor blev der i december 2021 opstartet en ekspropriationsproces ved afholdelse af åstedsforretninger.

Den anslåede anlægssum for projektet inklusive erstatninger for arealerhvervelse har vist sig at være markant højere end den anslåede anlægssum i cykelhandlingsplanen, fra da rapporten blev udarbejdet i 2017.

På baggrund af inputs fra lokale borgere samt dialog med det lokale fællesråd, er det derfor besluttet at undersøge om en opgradering af eksisterende stisystemer kan være et godt og muligvis mindre omkostningstungt alternativ til den forslåede linjeføring i cykelhandlingsplanen.

Disse undersøgelser foregår fra februar 2022 til forventeligt sommeren 2022, hvor vi forventer at fremlægge de to forslag for byrådet. Byrådet træffer derudfra en afgørelse om hvilket projektet, der ønskes realiseret.