VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM er en procedure, som skal følges, når man forventer, at et større anlægsprojekt vil påvirke miljøet væsentligt.

Til Giber Ringvej blev tre alternative linjeføringer undersøgt for at finde den mest optimale placering til vejen.

De tilpasninger, der er foretaget efter udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, fremgår af 3D-modellen, der samtidigt er det projekt, der er godkendt af Aarhus Byråd i august 2019.

Du kan læse mere om VVM-undersøgelsen via dette link.

Du kan prøve 3D-modellen her.  

Den overordnede placering af Bering-Beder vejen er bestemt og er vedtaget i kommuneplantillægget (åbner nyt vindue).

Linjeføringen er dog meget overordnet, og vi er i gang med at fastlægge den nøjagtige placering. Sker der ændringer, som grænser op mod linjeføringen i kommuneplantillægget, bliver berørte beboere naturligvis involveret, og det skal godkendes politisk.

Vi fortæller løbende om eventuelle ændringer, efterhånden som vi arbejder på projekteringen af vejen. Den endelige linjeføring for hele strækningen er på plads i april 2019. De efterfølgende måneder vil stier, naturområder og andre arealer langs vejen også være på plads.

Byrådet skal godkende det endelige projekt, hvilket forventes at ske i løbet af sommeren 2019.

Formålet med forundersøgelser er at undersøge jordbundsforholdene under vejen, så anlægsarbejdet kan tilrettelægges optimalt.

På den måde minimerer vi risikoen for at støde på overraskelser, der betyder øgede omkostninger eller forsinkelser. Det kunne fx være såkaldte dødishuller, der med tiden er blevet fyldt op med ”dårlig” jord.

Sideløbende med forundersøgelserne prøvegraver Moesgaard Museum efter arkæologiske fund. Et arbejde, som både i forhold til længde og areal ikke er set større de seneste 15 år.

Projektering handler kort fortalt om at planlægge selve anlægsarbejdet bedst muligt.

Detailprojekteringen startede officielt i januar 2019. Det tog kun cirka et år at projektere hele den lange strækning inklusiv en hel del broer og bygværker.

JORDFORDELING

Dialogen om jordfordeling startede i foråret 2018 og blev sammen med ekspropriationen endelig besluttet i Byrådet august 2019.

Jordfordelingen skal sikre, at marker kan drives forsvarlig og uden for mange gener, når Giber Ringvej står færdig. Kommunens egne interesser indgår også i denne forhandling. Det giver mulighed for, at vi overtager arealer, som kan være besværlige at drive efterfølgende. De områder er i nogle tilfælde fx blevet til skov eller naturområde i stedet.

EKSPROPRIATION

Ekspropriation betyder tvungen afgivelse af ejendomsret til sin ejendom eller til en del af ejendommen. Når et projekt som dette har almen interesse, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet. Lodsejeren, der bliver eksproprieret, har selvfølgelig ret til erstatning.

Ekspropriation blev gennemført ved en åstedsforretning i foråret 2019, der efter en række tilpasninger blev endelig besluttet i Byrådet i august 2019.

Jorden under den kommende vej er fyldt med rør og forsyningskabler. De skal flyttes, så der bliver plads til at anlægge vejen. Dette arbejde bliver udført løbende, og efterhånden som det passer med selve vejprojektet.  

Det er typisk ejeren af de respektive rør og forsyningskabler, som står for flytningen. Det betyder, at du fx vil møde Aura, DinEl, Aarhus Vand og TDC på strækningen. Vi koordinerer arbejdet tæt, så det kommer til at genere trafikken og naboer mindst muligt. De respektive ledningsejere planlægger selv en stor del af arbejdet, og de vil selv melde ud, efterhånden som præcise datoer er fastlagt.

Første prioritet er at gøre vejen klar til brug. Det betyder, at udvalgte dele som fx stiforløb, beplantning, naturgenopretning i flere tilfælde først bliver udført, når de første biler kører på Giber Ringvej.